đốn ngã-Đã rõ: Văn Toàn không hề ăn vạ từ góc máy 'siêu rõ' của fancam