đối tác chiến lược-Đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành 'Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh'