đổi Sim 11 số thành 10 số-Thuê bao 11 số sẽ chuyển thành 10 số theo đúng quy hoạch kho số