doanh nghiệp dầu khí-Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi từ mỏ Kèn Bầu