Đoàn Văn Hậu-Văn Hậu và Trọng Hoàng có thể giúp tuyển Việt Nam chơi biến hóa