đoàn ngọc hải-Ông Đoàn Ngọc Hải làm "bồi bàn" ở Huế lấy tiền công giúp người nghèo