Đô đốc Hải quân-Mỹ lên án Trung Quốc gia tăng 'bắt nạt' các nước trong khu vực