điện thoại vin-VinSmart dừng sản xuất điện thoại và TV, dồn lực cho VinFast