điểm tốt nghiệp THPT-Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước 98,34%