Diêm Hoài Lễ-Vòng đầu lâu của Sa Tăng: Bí mật đáng sợ ít biết trong Tây Du Ký