dịch covid-19 ở hải dương-Tâm dịch COVID-19 tại TP Chí Linh Hải Dương đã được dập tắt