dịch Covid-19-Hứng đợt dịch mới, Thái Lan phát 7 tỷ USD tiền mặt cho dân