dịch bệnh COVID-19-Việt Nam sau 1 tháng bước vào trận chiến chống dịch giai đoạn mới: Từ Bệnh nhân 416 đến những tín hiệu dần tích cực