Dị ứng thực phẩm-F0 tại nhà nên và không nên ăn gì? Hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế