đi lấy chồng-Mẹ đẻ đến thăm con gái đi lấy chồng, bà vừa chỉ vào vết lạ trên sàn tôi liền bật khóc