di chuyển-Hình ảnh trong gương của cậu bé Mỹ di chuyển nhanh hơn người thật