đi bộ-Công viên mở cửa, người dân Hà Nội đội mưa đi tập thể dục