David Dương-Đại gia người Việt ở Mỹ vừa tặng 1.000 máy trợ thở chống dịch là ai?