đầu tư vàng-Vàng thế giới lập đỉnh 8 tháng vẫn rẻ hơn vàng trong nước 13,6 triệu đồng/lượng