đấu trí tập 15-Đấu trí tập 15: Đội của Vũ ấm ức vì bị gạt khỏi vụ án kit test khi sắp có kết quả