đậu mùa khỉ-Một dịch bệnh khác lan toàn cầu theo đúng cách 'hiểm hóc' của COVID-19