đất vàng bỏ hoang-8.000 m2 đất vàng bỏ hoang giữa trung tâm TP Hải Dương