đập vỡ kính ô tô-Thầy chùa đập vỡ kính ô tô: Mắc tâm thần phân liệt, hành động vậy... bình thường?