đào đá quý ở yên bái-Chuyện 'thêu dệt' về viên đá quý 5 tỷ đồng, đến tai lãnh đạo huyện nghe được là 17 tỷ đồng