đánh người-Đòi nợ thuê, thanh niên cầm thớt nặng cả yến đập đầu người phụ nữ