Dân mạng-Hết nằm ngang đến bò dọc trong cửa hàng tiện lợi, nhóm thanh niên trẻ bị lên án vì: 'Thế này thì ngang bằng đuổi khách à?'