Đại úy Lê Thị Hiền-Chính thức có quyết định giáng cấp Đại úy Lê Thị Hiền xuống Trung úy, yêu cầu xuất ngũ