Đại biểu Quốc hội-Chủ tịch Quốc hội: Dài nhất là sợi dây kinh nghiệm, rút hoài không hết