Daegu-Daegu kiện Tân Thiên Địa 82 triệu USD vì ổ dịch Covid-19