cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng-Gây thiệt hại 434 tỉ đồng, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng sắp hầu toà