Cựu thứ trưởng hầu tòa-Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân: 'Không bao giờ tôi nghĩ mình phải đứng đây'