cựu thứ trưởng bộ y tế-Vụ VN Pharma: Toà yêu cầu tiếp tục điều tra các cán bộ hải quan và đối tượng liên quan