cướp tiệm vàng-Vụ cướp tiệm vàng Thông Phương: Kịch bản quỷ quyệt của băng cướp cực manh động