Cướp ngân hàng-Cướp ngân hàng, những kịch bản không như phim