cướp của học sinh-Đang tại ngoại để điều tra, 3 thiếu niên vẫn mang dao đi chặn cướp học sinh