cúng dường-Trụ trì chùa Ba Vàng làm Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình