cụ ông tử vong-Cụ ông tử vong dưới mương nước có nhiều vết thương trên người