Covid-19 tấn công các bệnh viện-Một công ty có 91 công nhân dương tính Covid-19, đưa đi cách ly tập trung không đủ chỗ, 16 người quay về ngủ lều