Covid-19 Bệnh viện K-Ổ dịch Bắc Ninh: Một xã thuê xe thăm bệnh nhân làm lây Covid-19