Covid -19-Gỡ bỏ phong tỏa khu nhà trọ công nhân ở Bình Dương