Coteccons-Coteccons tiếp tục thay máu lãnh đạo sau khi chủ tịch từ chức