Contagion-Sởn da gà với những bộ phim 'dự báo' chính xác những gì đại dịch đang diễn ra