Công Vinh-Từ Công Vinh, Hải Quế đến Hải Huy: Đi đêm, bẻ kèo & quay xe