Công việc-Hơn 4.000 nhân viên ngân hàng nghỉ việc năm qua