Công ty Thiên Sơn-Vụ án chạy thận Hoà Bình: 19 gia đình bức xúc với cách đền bù của công ty Thiên Sơn