công ty bảo hiểm-Nhà nước bán bảo hiểm xe máy, người dân đăng ký bằng tin nhắn