Công Thành-Tại sao các cổng thành đều được thiết kế mở vào bên trong mà không mở ra ngoài?