Cộng đồng dân sinh-Ra mắt ứng dụng đọc báo kết hợp mạng xã hội trên App Cộng đồng dân sinh