con trai tạ đình phong-Từng không quan tâm đoái hoài, Tạ Đình Phong nay lại muốn đổi 1.000 tỷ lấy con trai cả?