cơ sở lưu trữ dầu-Cuba: Hoả hoạn ngày càng nghiêm trọng, sập thêm 1 bồn dầu